Naar SportclubSilvoldeTV  Naar het fotoboek   Naar de twitterpagina   Naar de facebookpagina Zoeken in de website  Login leden  

ALGEMEEN

De website www.sportclubsilvolde.nl, is de officiële clubsite van Sportclub Silvolde. De website geeft alle actuele nieuwsfeiten weer omtrent Sportclub Silvolde en bevat dagelijks het allernieuwste clubnieuws. Informatie welke op deze website openbaar wordt gemaakt, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De redactie is in deze mede afhankelijk van aangeleverde artikelen van derden. Hoewel de redactie van deze website zorgvuldig omgaat met publicatie van de beschikbare artikelen, sluit zij elke vorm van aansprakelijkheid uit. In deze kan de redactie niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. 
 
COPYRIGHT
Diefstal, openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van gepubliceerde artikelen, algemene contentpagina's,  het gebruik van beeldmateriaal al dan niet bewegend en hiermee samenhangende publicaties, alsmede het gebruik van gepubliceerd fotomateriaal voor (eigen) publicatie of websites van derden, is behoudens uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de redactie niet toegestaan. Evenmin is het niet toegestaan publicaties en beeldmateriaal aan te wenden voor publicaties op schrift anders dan de officiële organen van Sportclub Silvolde.

Sportclub Silvolde behoudt zich het exclusieve recht van copyright voor op al door haar gepubliceerde artikelen met inbegrip van het door haar opgemaakt en vastgelegd (bewegend) beeldmateriaal. Indien de redactie u schriftelijke toestemming heeft verleend tot het plaatsen van het door u gevraagde materiaal, dan is de gebruiker altijd gehouden de herkomst, bron en rechthebbende van het vervaardigde en/of gepubliceerde te vermelden. De redactie is gerechtigd bij ongeoorloofd gebruik, diefstal en misbruik van haar copyright, zulks in de ruimste zin des woords, schadevergoeding te vorderen. De (gerechtelijke) kosten die hiermee zijn gemoeid zijn altijd voor rekening van de overtreder.

Op alle overtredingen en gerechtelijke procedures is het Nederlands recht van toepassing
 
AANSPRAKELIJKHEID
De redactie  kan niet garanderen dat een eventueel verzonden e-mailbericht via deze website, zulks in de ruimste zin des woord, vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het downloaden van artikelen, foto's en dergelijke  die op deze website worden gepubliceerd. 
Schade voortvloeiende uit overeenkomsten, geschillen, reclame-uitingen en andere soorten schade die de bezoeker ondervindt dan wel treft, die op de website www.sportclubsilvolde.nl alsmede onder deze domeinnaam draaiende websites worden getoond, kan zowel Sportclub Silvolde als de redactie nimmer aansprakelijk worden gesteld. De links verwijzende naar websites buiten het domein van Sportclub Silvolde, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Sportclub Silvolde nog van de redactie van deze website. Als zodanig kan de redactie ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van enige website die wordt bezocht voortvloeiende uit gesponsorde reclame-uitingen.
 
PRIVACYSTATEMENT
Gegevens van bezoekers kunnen worden vastgelegd voor het verkrijgen van statistieken en soortgelijke informatie. Deze gegevens zijn nimmer te herleiden tot de bezoeker van deze website, anders dan aangegeven.  Voor het overige legt de redactie van Sportclub Silvolde geen privacy gevoelige informatie vast tenzij de redactie dit uitdrukkelijk in artikelen aankondigd. De redactie zal dan altijd aangeven wat er met uw gegevens gebeurt. Het vastleggen van gegevens leidt nimmer tot verstrekking van deze gegevens aan een derde hetzij tegen geld of om niet.
 
De bezoeker verklaart bij zijn bezoek notie te hebben genomen van deze inhoud
.
Onder voorbehoud van rechten.

Redactie www.sportclubsilvolde.nl
Copyright 2002-2017


To our international viewers a translation of our general terms

GENERAL TERMS OF THIS WEBSITE
The website www.sportclubsilvolde.nl is Sportclub Silvolde’s official website. Here you can find the latest news regarding Sportclub Silvolde and the daily updates our club offers to its viewers. Information and material that is made public on this site, has been done to the best of our abilities. Yet, inaccuracies may still occur. The editorial team is partly dependent on information given by third-parties. Even though the editors of this website handles the publication of available articles with care, they will not be held liable for this. The editorial team cannot be held liable for damages that result from errors, problems caused by or related to the distribution of information on the internet, as well as technical difficulties.

COPYRIGHT
Theft, disclosure, copying, distribution and/or provision of published articles, general content pages, the use of visual material, stills or video, and related publications, as well as the use of published photographs for (private) publication or third-party websites, is prohibited unless written consent by the editorial team has been given. It is also prohibited to use publications and other material for written publications other than the official functions of Sportclub Silvolde. Sportclub Silvolde reserves the exclusive copyright for all its publications including (moving) images that were prepared and taken by it. If the editorial team has granted written permission for you to publish the requested materials, then the user must always cite the origin, source and copyright holder of the produced or published item. The editorial team is entitled to claim damages caused by the unauthorised use, theft and abuse of its copyright, in the broadest sense. The (legal) costs that come with it are always borne by the offender. Dutch law applies to all violations.

LIABILITY
The editorial team cannot guarantee that any email sent through this website, in the broadest sense of the word, is free of viruses, nor that the emails cannot be accessed or viewed by unauthorised third-parties. The editorial team cannot be held liable for any damages resulting from the downloading of articles, photographs and the like that are published on this website. Damages arising from agreements, litigation, advertising and other types of damage that the visitor experiences or receives that the website www.sportclubsilvolde.nl as well as sites that full under this domain name, do not fall under the liability of Sportclub Silvolde nor the editorial team. The links referring to websites that do not fall under the domain of Sportclub Silvolde do not fall under the responsibility of Sportclub Silvolde nor the site’s editorial team. As such, the editorial team cannot be held liable for the contents of any website that is visited due to sponsored advertisements.

PRIVACY STATEMENT
Visitor data can be recorded to obtain statistics and similar information. These data are never traced back to the visitor of this website, other than those specified. For the rest, the editorial team of Sportclub Silvolde does not store any sensitive or private information, unless it is clearly specified. The editorial team will always notify you on what happens with your data. The saved information will never, under any circumstances, be shared to third-parties, be it for money or not.

By visiting this website, the visitor declares that he has taken note of the contents of this page. Subject to rights. Editorial team www.sportclubsilvolde.nl Copyright 2002-2017

Subject to rights.
Editorial team www.sportclubsilvolde.nl
Copyright 2002-2017

 

Template Settings
Select color sample for all params
Red Blue Green Black Yellow
Background Color
Text color
Google font
Body font-size
Body font-family
Direction